Regulamin dla Nauczycieli

określający ogólne zasady świadczenia usług w związku z serwisem LingRoom.pl.

*Szczegółowy regulamin dla nauczycieli, zawierający wzory dokumentów, dostępny jest po zarejestrowaniu się do serwisu jako nauczyciel.

1 Definicje

 1. Cena – cena za Usługę edukacyjną uiszczana przez Ucznia na rzecz LingRoom.
 2. Konto – funkcja Serwisu, dzięki której Nauczyciel, identyfikowany za pomocą określonej unikalnej nazwy, może korzystać z wszystkich dostępnych dla niego w Serwisie funkcji.
 3. Konsument – podmiot będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.
 4. LingRoom – Lingroom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000678730, nr NIP 7010691618, nr REGON 367318887, z kapitałem zakładowym w wysokości 20 000 pln, prowadząca Serwis.
 5. Nauczyciel – podmiot profesjonalny niebędący Konsumentem, zarejestrowany w Serwisie w celu świadczenia lub sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Usług edukacyjnych za pośrednictwem Serwisu w związku ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.
 6. Platforma SignHero – platforma przeznaczona do składania podpisów elektronicznych i autoryzacji dokumentów elektronicznych w procesie zawierania umów i dokonywnaia innych czynności prawnych w sieci Internet;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez LingRoom dostępny pod adresem lingroom.pl, umożliwiający Uczniom wyszukiwanie Usług edukacyjnych, w tym Nauczycieli wykonujących te usługi, a Nauczycielom świadczenie Usług edukacyjnych za wynagrodzeniem.
 9. Uczeń – podmiot, do którego skierowana jest oferta Usług edukacyjnych.
 10. Usługa edukacyjna – lekcja albo kursy językowe prowadzone przez Nauczycieli na rzecz Uczniów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oferowane przez LingRoom w ramach Serwisu.

2 Rejestracja w Serwisie

 1. W celu korzystania z wszystkich funkcji Serwisu, zwłaszcza takich jak możliwość oferowania Usług edukacyjnych prowadzonych przez Nauczycieli, użytkownik musi zarejestrować się w Serwisie, tj. założyć Konto.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez podanie w odpowiednim miejscu w Serwisie informacji o użytkowniku, zgodnie z wytycznymi dostępnymi w Serwisie. Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie również za pośrednictwem swojego konta w serwisie społecznościowym wskazanym w Serwisie.
 3. Dla założenia Konta w Serwisie, a także dla korzystania z usług świadczonych w związku z Serwisem konieczne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 4. Użytkownik, zamieszczając dane w Serwisie oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym, a także że posiada on wszelkie niezbędne prawa do materiałów umieszczanych przez siebie w Serwisie i że ich umieszczenie nie narusza praw osób trzecich.
 5. Użytkownik, umieszczając ofertę świadczenia Usługi edukacyjnej w Serwisie, oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności dla prowadzenia danej Usługi edukacyjnej.
 6. LingRoom wyśle na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji powiadomienie o otrzymaniu zgłoszenia rejestracyjnego wraz z linkiem aktywacyjnym.
 7. W przypadku braku aktywacji Konta w ciągu 48 godzin od wysłania powiadomienia, powiadomienie zostanie wysłane ponownie. Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji w Serwisie w ciągu 24 godzin od wysłania ponownego powiadomienia, zgłoszenie rejestracyjne zostanie anulowane.
 8. W momencie potwierdzenia woli zarejestrowania się w Serwisie przez użytkownika zostaje zawarta pomiędzy nim a LingRoom, umowa o korzystanie z Serwisu, w tym o prowadzenie Konta, na czas nieokreślony, na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. W przypadku rejestracji za pośrednictwem serwisów społecznościowych, dostępne w nich dane o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach Nauczyciela zostaną pobrane automatycznie.

3 Konto

 1. Nauczyciel może posiadać tylko jedno Konto.
 2. Korzystanie z Konta przez Nauczyciela jest bezpłatne.
 3. W Serwisie mogą być dodatkowe, płatne funkcje, z których Nauczyciel może, ale nie musi skorzystać. Płatność za korzystanie z tych funkcji następuje za pośrednictwem platformy płatniczej PayU.
 4. Nauczyciel przed rozpoczęciem świadczenia Usług edukacyjnych wybiera formę współpracy z LingRoom. Nauczyciel ma do wyboru: 
  1. świadczenie usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej bez konieczności zawierania Umowy o współpracy (B2B);
  2. sprzedaż lekcji lub kursów językowych na podstawie Umowy sprzedaży lekcji lub kursów językowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności nieewidencjonowanej na podstawie art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców (dalej jako: “Umowa sprzedaży”), zgodnie z którym nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
 5. W przypadku, gdy Nauczyciel będzie sprzedawał LingRoom lekcje lub kursy językowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności nieewidencjonowanej zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców na podstawie Umowy sprzedaży, umowa ta zostanie zawarta w formie dokumnetnowej w rozumieniu art. 77Kodeksu cywilnego, przy wykorzystaniu platformy SignHero, za pośrednictwem której Nauczyciel otrzyma tekst umowy oraz maila z LingRoom z zaproszeniem do podpisania i odesłana tej umowy.  W przypadku niefunkcjonownaia platformy SignHero z przyczyn technicznych Nauczyciel otrzyma Umowę sprzedaży na adres mailowy wskazany przy zakładaniu Konta i powinien go wypełnić, podpisać, zeskanować i wysłać skan na adres mailowy LingRoom office @lingroom.pl.  Podpisanie umowy i jej odesłanie za pośrednictwem platformy SignHero albo na adres mailowy Lingoom w przypadku awarii platformy SignHero oraz zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem wypłacenia przez LingRoom należnego wynagrodzenia na rzecz Nauczyciela. W przypadku Nauczycieli współpracujących z LingRoom na podstawie Umowy sprzedaży, którzy nie będą srzedawać lekcji lub kursów językowych przez co najmniej [·] miesięcy, zawarta Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu z upływem [·] miesiąca braku akrywaności w Serwisie. 
 6. Całokształt relacji między Nauczycielem a LingRoom regulują postanowienia Regulaminu, a w przypadku Nauczycieli świadczących usługi na podstawie Umowy sprzedaży, także zawarta Umowa, o której mowa w ust. 5 lub 6.
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu, postanowień Umowy sprzedaży, Konto Nauczyciela może zostać ukryte dla Uczniów przez LingRoom do momentu wyjaśnienia sprawy, co nie zajmie LingRoom więcej niż 30 dni.
 8. Profile Nauczycieli, którzy nie prowadzili zajęć od co najmniej 3 miesięcy będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania na najniższych pozycjach. 
 9. Nauczyciel określa w swoim Koncie cenę za Usługę edukacyjną, w walucie wskazanej w Serwisie, należną LingRoom od Ucznia za Usługę edukacyjną. Cena będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania jednak nie stanowi ona wiążącej oferty dla Ucznia.
 10. Cena za Usługę edukacyjną obejmuje ewentualne materiały pomocnicze, które Nauczyciel może dodać do Konta celem ich udostępnienia Uczniowi przez Serwis.
 11. W przypadku ceny znacząco odbiegającej od średnich cen w Serwisie, LingRoom zastrzega sobie prawo do jej zmiany. Nauczyciel zostanie poinformowany o sugerowanej zmianie ceny. W przypadku braku akceptacji nowej ceny Usługa edukacyjna nie będzie prezentowana w Serwisie.
 12. Cena za Usługę edukacyjną może być także uzgodniona indywidualnie podczas tworzenia przez Nauczyciela oferty w imieniu LingRooom w odpowiedzi na zapytania Uczniów.
 13. Cena wskazywana przez Nauczyciela w ofercie wysyłanej do Ucznia nie może być niższa niż cena wskazywana w profilu nauczyciela.

4 Rozliczenia

 1. Z tytułu świadczenia lub sprzedaży Usługi edukacyjnej Nauczycielowi będzie przysługiwać od LingRoom wynagrodzenie pomniejszone o 18% w stosunku do Ceny netto, wskazanej w Serwisie i otrzymanej od Ucznia.
 2. W przypadku Usługi edukacyjnej wykonanej przez Nauczyciela na postawie Umowy sprzedaży w ramach prowadzonej przez niego działalności nieewidencjonowanej zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców oraz Usługi edukacyjnej wykonywanej przez Nauczyciela w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (B2B) wynagrodzenie pozosałe po pomniejszeniu o 18% nie zostanie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS).
 3. W swoim Koncie Nauczyciel może skorzystać z prostego kalkulatora, umożliwiającego wyliczenie swojego wynagrodzenia od LingRoom z tytułu świadczenia Usług edukacyjnych na rzecz LingRoom.
 4. Dokonanie wypłaty będzie możliwe po dostarczeniu przez Nauczyciela LingRoom poprawnego dokumentu rozliczeniowego tj. faktury VAT w przypadku śwaidczenia usług w ramach działalnosci gospodarczej lub rachunku w przypadku sprzedaży lekcji lub kursów językowych na podstawie Umowy sprezdaży, w zależności od wybranego modelu rozliczeń.
 5. Wypłata jest zatwierdzana i realizowana przez LingRoom poza Serwisem, a następnie odnotowywana w Koncie.
 6. Wypłata będzie realizowana przez LingRoom raz w miesiącu, w terminie 10 dni od daty doręczenia LingRoom prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Nauczyciela jednak nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Usługa edukacyjna była świadczona lub lekcje albo kursy językowe zostały sprzedane.
 7. LingRoom wyraża zgodę na przekazywanie przez Nauczyciela faktur oraz rachunków drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez wgranie ich do Swojego Konta.
 8. W przypadku, gdy w związku z uznanym żądaniem reklamacyjnym, którego przedmiotem było niezrealizowanie Usługi edukacyjnej przez Nauczyciela, LingRoom będzie zobowiązany do zwrotu całości lub części otrzymanego od Ucznia wynagrodzenia. Wynagrodzenie nauczyciela zostanie pomniejszone o kwotę wypłaconą Uczniowi z tytułu reklamacji.

5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest LingRoom.
 2. Podanie danych osobowych podczas rejestracji, a także podczas korzystania z Serwisu, jest całkowicie dobrowolne, ale równocześnie konieczne do skorzystania z usług świadczonych w związku z Serwisem, w tym zweryfikowania umiejętności lub wykształcenia Nauczyciela. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez LingRoom w celu świadczenia usług w związku z Serwisem.
 3. Nauczyciel, którego dane dotyczą ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 4. LingRoom zwraca uwagę, że część danych Nauczyciela, a w szczególności: imię, pierwsza litera nazwiska, miasto świadczenia Usługi edukacyjnej, język komunikacji, nauczane przez niego języki, stworzony przez Nauczyciela opis o nim, liczba przeprowadzonych w związku z Serwisem lekcji, wizerunek nauczyciela na zdjęciu profilowym lub w powitalnym filmie, informacje o wykształceniu i doświadczeniu Nauczyciela, będzie widoczna dla innych użytkowników Serwisu z tym zastrzeżeniem, że informacje o wykształceniu i doświadczeniu Nauczyciela będzie widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników będących Uczniami Nauczyciela.
 5. Nauczyciel będzie mógł zdecydować o udostępnieniu za pośrednictwem Serwisu zainteresowanemu wykonywanymi przez niego usługami Uczniowi wgranych przez siebie do Konta dokumentów potwierdzających jego umiejętności lub wykształcenie (np. dyplom, certyfikat).

6 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać do LingRoom na adres email: office@lingroom.pl
 2. LingRoom ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

7 Prawa autorskie

 1. Poprzez zamieszczenie przez Nauczyciela w Serwisie treści, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym zwłaszcza materiałów pomocniczych, o których mowa w 3 pkt. 9, Nauczyciel udziela LingRoom niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tych materiałów, ich powielanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie, w tym za pośrednictwem sieci Internet na wszystkich polach eksploatacji szczegółowo wskazanych w § 7 Szczegółowego Regumlaminu dla nauczycieli. 

8 Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, a także nakłanianie Uczniów do skorzystania z usług edukacyjnych Nauczyciela z pominięciem Serwisu.
 2. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi względem LingRoom z roszczeniami związanymi z treściami dostarczanymi przez Nauczyciela, a w szczególności z materiałami pomocniczymi, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz w § 7, Nauczyciel zobowiązuje się wstąpić lub przystąpić do odpowiednich postępowań oraz pokryć wszelkie koszty poniesione przez LingRoom w związku z tymi roszczeniami.
 3. Możliwe są przerwy w dostępie do Serwisu oraz w jego działaniu, zwłaszcza związane z modernizacją Serwisu lub naprawą ewentualnych nieprawidłowości.
 4. LingRoom dołoży starań, aby przerwy, o których mowa w ust. 3 były jak najkrótsze i jak najmniej uciążliwe dla użytkowników Serwisu.
 5. Jeśli to będzie możliwe, LingRoom poinformuje Nauczycieli o planowanych przerwach w dostępie do Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. LingRoom nie odpowiada względem Nauczycieli z tytułu przerw w dostępności lub braku dostępności Serwisu.
 7. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy LingRoom a Nauczycielem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby LingRoom.  
 8. Prawem właściwym dla umowy o korzystanie z Serwisu jest prawo polskie.
 9. Odpowiedzialność LingRoom względem Nauczycieli ograniczona jest, w granicach prawem dozwolonych, do 10% wynagrodzenia wypłaconego Nauczycielowi w miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie będące podstawą roszczenia.
 10. LingRoom zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 11. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres e-mail Nauczyciela przypisany do jego Konta.
 12. W przypadku, gdy Nauczyciel nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 13. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Nauczyciel powinien wysłać informację o tym na adres email: office@lingroom.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o korzystanie z Seriwsu, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 14. Zarówno LingRoom, jak i Nauczyciel może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu, bez wskazywania przyczyny, z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Nauczyciel ma zaplanowane Usługi edukacyjne w terminie wykraczającym poza 7 dniowy termin wypowiedzenia okres ten wydłuża się i umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia, w którym odbyła się ostatnia z zaplanowanych Usług edukacyjnych. Dla rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie złożone drogą elektroniczną, na adres e-mail: office@lingroom.plRozwiązanie umowy o korzystanie z Seriwu jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy o współpracy lub Umowy sprzedaży. 
 15. Nauczyciel może zrezygnować z wydłużenia okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 14 pod warunkiem uiszczenia na rzecz LingRoom opłaty z tytułu niezrealizowania zaplanowanych Usług edukacyjnych w wysokości 10% wartości zaplanowanych i niezrealizowanych z jego winy Usług edukacyjnych.
 16. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, Umowy o współpracy lub Umowy sprzedaży, o których mowa w Regulaminie, każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług w ramach Seriwisu ze skutkiem natychmiastowym. Dotyczy to w szczególności naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1, a także zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5. Rozwiązanie umowy o korzstanie z Seriwu jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy o współpracy lub Umowy sprzedaży. 
 17. W przypadku współpracy Nauczyciela z LingRoom w formie Umowy sprzedaży 
 18. Szczegółowy opis i wskazanie funkcji dostępnych w Serwisie znajduje się w Serwisie.

 

Regulamin dla Administratorów firmowych

określający zasady świadczenia usług w związku z serwisem LingRoom na rzecz Administratorów firmowych

1 Definicje

 1. Administrator firmowy – podmiot nie będący Konsumentem, poszukujący Usług edukacyjnych za pośrednictwem Serwisu i zawierający z LingRoom umowę o świadczenie Usług edukacyjnych oferowanych w Serwisie dla Uczestników zajęć, który w ramach swojego Konta tworzy zależne konta Uczestników zajęć.
 2. Konto – funkcja Serwisu, dzięki której Użytkownik, identyfikowany za pomocą określonej unikalnej nazwy, może korzystać z wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie dla danego typu Użytkownika.
 3. Konsument – podmiot będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.
 4. LingRoom – Lingroom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000678730, nr NIP 7010691618, nr REGON 367318887, z kapitałem zakładowym w wysokości 20 000 zł, prowadząca Serwis.
 5. Nauczyciel – podmiot profesjonalny świadczący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Usługi edukacyjne za pośrednictwem LingRoom.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez LingRoom dostępny pod adresem www.lingroom.com, za pośrednictwem którego Administrator firmowy może wyszukiwać i zamawiać Usługi edukacyjne, w tym Nauczycieli prowadzących zajęcia.
 8. Usługa edukacyjna – lekcje albo kursy językowe prowadzone przez Nauczycieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oferowane przez LingRoom w ramach Serwisu.
 9. Użytkownik – Administrator firmowy lub Uczestnik zajęć.
 10. Uczestnik zajęć – pracownicy i inne osoby podlegające Administratorowi firmowemu, uczestniczące w Usługach edukacyjnych wykupionych przez Administratora firmowego. 

2 Rejestracja w Serwisie

 1. W celu korzystania z wszystkich funkcji Serwisu przeznaczonych dla Administratora firmowego, zwłaszcza takich jak możliwość wyszukiwania oraz zamawiania Usług edukacyjnych czy tworzenie kont Uczestników, użytkownik musi zarejestrować się w Serwisie, tj. założyć konto Administratora firmowego.
 2. Osoba dokonująca rejestracji w Serwisie w imieniu Administratora firmowego oświadcza, że ma wszelkie niezbędne prawa do tego, a także do prowadzenia wszelkich działań w imieniu reprezentowanego podmiotu w związku z Serwisem.
 3. Rejestracji dokonuje się poprzez podanie w odpowiednim miejscu w Serwisie informacji o użytkowniku, zgodnie z wytycznymi dostępnymi w Serwisie.
 4. Dla założenia Konta w Serwisie, a także dla korzystania z usług świadczonych w związku z Serwisem konieczne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 5. Użytkownik, zamieszczając dane w Serwisie oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym, a także że posiada on wszelkie niezbędne prawa do materiałów umieszczanych przez siebie w Serwisie i że ich umieszczenie nie narusza praw osób trzecich.
 6. LingRoom wyśle na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji powiadomienie o otrzymaniu zgłoszenia rejestracyjnego wraz z linkiem aktywacyjnym.
 7. W przypadku braku aktywacji konta w ciągu 48 godzin od wysłania powiadomienia, powiadomienie zostanie wysłane ponownie. Jeśli użytkownik rejestrujący nie potwierdzi rejestracji w Serwisie w ciągu 24 godzin od wysłania ponownego powiadomienia, zgłoszenie rejestracyjne zostanie anulowane.
 8. W momencie potwierdzenia woli zarejestrowania się w Serwisie przez użytkownika zostaje zawarta pomiędzy nim, będącym od tego momentu Administratorem firmowym, a LingRoom, umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu, w tym o prowadzenie Konta, na czas nieokreślony, na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Po potwierdzeniu rejestracji, Administrator firmowy uzupełnia swoje szczegółowe dane w Koncie, które podlegają weryfikacji przez LingRoom.
 10. Możliwość tworzenia kont Uczestników zajęć oraz wykupienia Usług edukacyjnych zostaje odblokowana po zaakceptowaniu przez LingRoom wprowadzonych danych, o których mowa w pkt. 9.

3 Konto Administratora firmowego

 1. Administrator firmowy może posiadać tylko jedno Konto.
 2. Korzystanie z Konta przez Administratora firmowego jest bezpłatne.
 3. W Serwisie są oferowane dodatkowe, płatne funkcje i usługi, zwłaszcza Usługi edukacyjne, z których Administrator firmowy może, ale nie musi skorzystać. Płatność za korzystanie z tych funkcji następuje w formie abonamentowej na podstawie faktury na zasadach określonych przez Strony w drodze umowy będącej uzupełnieniem Regulaminu. 
 4. Profil Administratora firmowego jest widoczny tylko dla Nauczycieli prowadzących dla niego Usługę edukacyjną, dla pochodzących od niego Uczestników zajęć oraz dla LingRoom.
 5. Administrator firmowy ma możliwość dodania i wielokrotnej edycji swoich danych w swoim Koncie, z wyjątkiem adresu e-mail.
 6. Administrator firmowy tworzy, blokuje, edytuje i usuwa zależne konta Uczestników zajęć.
 7. Administrator firmowy jest obowiązany poinformować Uczestników zajęć o zasadach dotyczących korzystania z Serwisu, mających zastosowanie do działań podejmowanych przez nich w ramach Serwisu.
 8. Administrator firmowy jest odpowiedzialny za działania Uczestników zajęć jak za działania własne.
 9. Administrator firmowy może za pośrednictwem Serwisu wysyłać wiadomości do Uczestników zajęć oraz ich Nauczycieli.

 4 Konto Uczestnika zajęć

 1. Dany Uczestnik zajęć może posiadać tylko jedno Konto.
 2. Korzystanie z Konta przez Uczestnika zajęć jest dla Uczestnika zajęć bezpłatne.
 3. Konto Uczestnika zajęć jest aktywne od razu po jego dodaniu przez Administratora firmowego.
 4. Konto Uczestnika zajęć nie posiada salda rozliczeń.
 5. Nauczyciel może udostępnić w Serwisie materiały edukacyjne. W takim przypadku Uczestnik zajęć uzyskuje do nich dostęp bezpośrednio po ich udostępnieniu przez Nauczyciela.
 6. Profil Uczestnika zajęć widoczny jest dla innych Uczestników zajęć od tego samego Administratora firmowego, a także dla Nauczycieli prowadzących przypisane dla niego Usługi edukacyjne.
 7. Zablokowanie lub usunięcie Konta Administratora firmowego skutkuje automatycznym odpowiednio – zablokowaniem lub usunięciem wszystkich powiązanych z nim Kont Uczestników zajęć.

 5 Usługi edukacyjne

 1. Administrator firmowy wyszukuje Nauczyciela według określonych przez siebie kryteriów, przez wyszukiwarkę dostępną w Serwisie.
 2. Administrator firmowy wysyła zapytanie ofertowe do LingRoom, w którym może wskazać preferowanego przez siebie Nauczyciela, za pomocą formularza dostępnego w Serwisie.
 3. Administrator firmowy może również skierować ogólne zapytanie ofertowe do LingRoom.
 4. LingRoom przesyła Administratorowi firmowemu, tą samą drogą, którą zostało wysłane zapytanie ofertowe, ofertę Usługi edukacyjnej, wykonywanej przez Nauczyciela w imieniu LingRoom, która zawiera szczegóły tej Usługi (np. miejsce wykonywania Usługi, liczbę jednostek lekcyjnych oraz częstotliwość zajęć w przypadku kursu) oraz cenę za nią.
 5. W celu korzystania z Usług edukacyjnych, Administrator zawiera z LingRoom umowę o współpracy w zakresie świadczenia Usług edukacyjnych („Umowa”) na warunkach wskazanych w ofercie, Regulaminie oraz umowie, o której mowa w niniejszym ustępie.
 6. Umowa określa wstępne terminy świadczenia Usługi edukacyjnej. Ewentualne zmiany terminów świadczenia Usług edukacyjnych dokonywane są za pomocą kalendarza dostępnego w Serwisie. Po zawarciu umowy o świadczenie Usług edukacyjnych Administrator otrzymuje możliwość korzystania z funkcji Serwisu związanych ze świadczeniem Usług.
 7. W przypadku, gdy terminy Usług edukacyjnych kolidują ze sobą, niemożliwe jest dokonanie zapisu. Zapis jest niemożliwy także wówczas, gdy odstęp czasowy między zajęciami wynosi 30 minut lub mniej.
 8. Administrator firmowy przypisuje Uczestników zajęć do wykupionych Usług edukacyjnych.
 9. W przypadku, gdy Administrator firmowy nie zgłosi w terminie 24 godzin, że zaplanowana lekcja w ramach Usługi edukacyjnej nie została zrealizowana przyjmuje się, że została zrealizowana.  
 10. W przypadku odwołania zajęć przez Administratora firmowego w okresie krótszym niż 24 godziny przed zaplanowanymi zajęciami Administrator ma obowiązek zapłaty za te zajęcia mimo tego, że zajęcia się nie odbyły.
 11. Po zrealizowaniu Usługi edukacyjnej, Administrator firmowy wystawia ocenę Usługi edukacyjnej w skali określonej w Serwisie. Administrator firmowy może także wystawić komentarz dotyczący zrealizowanej Usługi edukacyjnej, który będzie widoczny publicznie na profilu Nauczyciela.
 12. Administrator firmowy kontroluje postępy Uczestników zajęć za pomocą raportów.

 6 Rozliczenia

 1. Rozliczenia między Administratorem firmowym a LingRoom dokonywane są w oparciu o warunki ustalone w Umowie, na podstawie której wystawiana jest faktura.
 2. Administrator firmowy ma możliwość wglądu do wewnętrznego salda rozliczeń dostępnego w Koncie.
 3. Administrator firmowy może pobrać w Koncie raport rozliczeń z wybranego okresu.
 4. Administrator firmowy wyraża zgodę na przekazywanie przez LingRoom faktur drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do jego Konta lub w Koncie.
 5. Rzeczywiste rozliczenia (tj. dokonanie płatności) między Administratorem firmowym a LingRoom odbywają się poza Serwisem.

 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest LingRoom.
 2. Podanie danych osobowych podczas rejestracji, a także podczas korzystania z Serwisu, jest całkowicie dobrowolne, ale równocześnie konieczne do skorzystania z usług świadczonych w związku z Serwisem. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez LingRoom w celu świadczenia usług w związku z Serwisem.
 3. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 4. LingRoom zwraca uwagę, że Uczestnicy zajęć pochodzący od tego samego Administratora firmowego należący do tej samej grupy będą wzajemnie widzieć swoje dane takie jak: imię, pierwsza litera nazwiska, miejsce zamieszkania (miejscowość), nazwa Administratora firmowego, zajmowane stanowisko i departament, poziom zaawansowania szkolonego języka obcego oraz informacja o Nauczycielu prowadzącym zajęcia w ramach Usługi.

8 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać do LingRoom na adres email: office@lingroom.pl
 2. LingRoom ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

9 Prawa autorskie

 1. Użytkownik, poprzez umieszczenie w Serwisie materiałów stanowiących utwór w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności takich jak zdjęcia czy komentarze, udziela LingRoom niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z tych materiałów, ich powielanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie. W przypadku zdjęć i informacji profilowych licencja jest udzielana na czas odpowiadający okresowi, w którym Użytkownik posiada Konto. W przypadku komentarzy, licencja jest nieograniczona czasowo.

 10 Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, a także nakłanianie Nauczyciela do skorzystania z Usług edukacyjnych z pominięciem Serwisu.
 2. Możliwe są przerwy w dostępie do Serwisu oraz w jego działaniu, zwłaszcza związane z modernizacją Serwisu lub naprawą ewentualnych nieprawidłowości.
 3. LingRoom dołoży starań, aby przerwy, o których mowa w ust. 2 były jak najkrótsze i jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników Serwisu.
 4. Jeśli to będzie możliwe, LingRoom poinformuje Użytkowników o planowanych przerwach w dostępie do Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. LingRoom nie odpowiada względem Użytkowników z tytułu przerw w dostępności lub braku dostępności Serwisu.
 6. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy LingRoom a Użytkownikami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby LingRoom.  
 7. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
 8. Odpowiedzialność LingRoom względem Administratora firmowego ograniczona jest do kwoty wynoszącej 10% ceny zamówionej i opłaconej Usługi edukacyjnej w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło zdarzenie, którego dotyczy roszczenie, w granicach prawem dozwolonych.
 9. LingRoom zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 10. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres e-mail Administratora firmowego przypisany do jego Konta.
 11. W przypadku, gdy Administrator firmowy nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 12. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Administrator firmowy powinien wysłać informację o tym na adres email: office@lingroom.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 13. Zarówno LingRoom, jak i Administrator firmowy, mogą rozwiązać umowy związane z Serwisem, bez wskazywania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. Dla rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie złożone drogą elektroniczną, na adres e-mail: office@lingroom.pl.
 14. LingRoom ma prawo wypowiedzieć umowy zawierane w związku z Serwisem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, a zwłaszcza § 10 ust. 1 oraz zaległości w dokonywaniu płatności przekraczającej 30 dni.
 15. Z momentem rozwiązania umowy następuje usunięcie Konta w Serwisie.
 16. Poprzez rejestrację w Serwisie Administrator firmowy wyraża zgodę na wykorzystywanie jego nazwy oraz logotypu w Serwisie oraz podczas działań LingRoom mających na celu promowanie Serwisu poza nim przez wskazanie jego jako podmiotu korzystającego z . Zgoda, o której mowa w niniejszym ustępie może zostać w każdym momencie wycofana.
 17. Szczegółowy opis i wskazanie funkcji dostępnych w Serwisie znajduje się w Serwisie.

 

Regulamin dla Uczniów

1 Definicje

 1. Funkcja Speaking Partners – funkcja Serwisu pozwalająca Uczniom na wyszukiwanie partnerów do wspólnej nauki języka spośród innych Uczniów.
 2. Konto – funkcja Serwisu, dzięki której Uczeń, identyfikowany za pomocą określonej unikalnej nazwy, może korzystać z wszystkich dostępnych dla niego w Serwisie funkcji.
 3. LingRoom – Lingroom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000678730, nr NIP 7010691618, nr REGON 367318887, z kapitałem zakładowym w wysokości 20 000 zł, prowadząca Serwis będąca administratorem Serwisu oraz stroną umowy o świadczenie Usług edukacyjnych zawieranej z Uczniem.
 4. Nauczyciel – podmiot profesjonalny prowadzący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Usługi edukacyjne świadczone przez LingRoom.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez LingRoom dostępny pod adresem www.lingroom.pl, umożliwiający Uczniom wyszukiwanie i zamawianie Usług edukacyjnych oraz korzystanie z funkcji Speaking partners.
 7. Usługa edukacyjna (Usługa) – lekcje albo kursy językowe prowadzone przez Nauczycieli stacjonarnie, a także przekazanie dostępu do materiałów edukacyjnych związanych w związku z tą usługą, oferowane przez LingRoom w ramach Serwisu.
 8. Uczeń – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zarejestrowana w Serwisie w celu poszukiwania Usług edukacyjnych, mogąca korzystać z Usług edukacyjnych oferowanych w Serwisie, a także funkcji Speaking partners.
 9. Umowa – umowa o świadczenie Usługi edukacyjnej zawarta przez Serwis pomiędzy LingRoom a Uczniem.

 2 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa
 2. Adres poczty elektronicznej: office@lingroom.pl
 3. Numer telefonu: +48 668 518 910

3 Rejestracja w Serwisie

 1. W celu korzystania z wszystkich funkcji Serwisu, zwłaszcza takich jak możliwość poszukiwania oraz zamawiania Usług edukacyjnych lub korzystania z funkcji Speaking partners, użytkownik musi zarejestrować się w Serwisie, tj. założyć Konto.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez podanie w odpowiednim miejscu w Serwisie informacji o użytkowniku zgodnie z wytycznymi dostępnymi w Serwisie.
 3. Użytkownik, zamieszczając dane w Serwisie oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym.
 4. LingRoom wyśle na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji powiadomienie o otrzymaniu zgłoszenia rejestracyjnego wraz z linkiem aktywacyjnym.
 5. W przypadku braku aktywacji Konta w ciągu 48 godzin od wysłania powiadomienia, powiadomienie zostanie wysłane ponownie. Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji w Serwisie w ciągu 24 godzin od wysłania ponownego powiadomienia zgłoszenie rejestracyjne zostanie anulowane.
 6. W momencie potwierdzenia woli zarejestrowania się w Serwisie przez użytkownika zostaje zawarta pomiędzy nim a LingRoom, umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu, w tym o prowadzenie Konta, na czas nieokreślony, na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. W przypadku rejestracji za pośrednictwem serwisów społecznościowych, dostępne w nich dane, do których zezwolono na dostęp w ustawieniach danego serwisu, zostaną pobrane automatycznie.

4 Korzystanie z Serwisu

 1. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet, aktywne konto email, a dla dokonywania zakupów w Serwisie także internetowe konto bankowe lub kartę debetową/kredytową.
 2. Uczeń może posiadać tylko jedno Konto.
 3. Korzystanie z Konta przez Ucznia jest bezpłatne.
 4. W Serwisie mogą być dodatkowe, płatne funkcje oraz usługi, z których Uczeń może, ale nie musi skorzystać. Usługi te świadczone są tylko na wyraźne żądanie Ucznia, po akceptacji warunków ich świadczenia i uiszczeniu płatności na rzecz LingRoom.
 5. Ceny podawane w Serwisie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

5 Korzystanie z Usług edukacyjnych

 1. Uczeń wyszukuje Nauczyciela według określonych przez siebie kryteriów w wyszukiwarce dostępnej w Serwisie.
 2. Uczeń ma możliwość zapoznania się z wolnymi terminami świadczenia Usługi edukacyjnej w widocznym w profilu Nauczyciela kalendarzu.
 3. Do wybranego Nauczyciela Uczeń wysyła zapytanie o ofertę za pomocą dostępnego w Serwisie formularza.
 4. Jedynymi danymi Ucznia widocznymi dla Nauczyciela na tym etapie są imię i pierwsza litera nazwiska Ucznia.
 5. Uczeń otrzymuje od Nauczyciela ofertę w zakresie Usługi edukacyjnej wykonywanej przez niego w imieniu LingRoom, która zawiera szczegóły tej Usługi (w tym np. miejsce wykonywania usługi, liczbę jednostek lekcyjnych , częstotliwość w przypadku kursu) oraz cenę za nią.
 6. Po akceptacji oferty przez Ucznia następuje zawarcie pomiędzy LingRoom a Uczniem Umowy o świadczenie Usługi Edukacyjnej na podstawie Regulaminu i należna staje się opłata za wybraną Usługę edukacyjną.
 7. Uczeń uiszcza opłatę za wybraną Usługę edukacyjną na rzecz LingRoom niezwłocznie po zawarciu Umowy. Usługa edukacyjna będzie wykonywana po dokonaniu płatności za Usługę.
 8. Po uiszczeniu opłaty Uczeń uzyskuje możliwość ustalenia terminu Usługi edukacyjnej za pośrednictwem kalendarza dostępnego w Serwisie oraz możliwość korzystania z komunikatora dostępnego w Serwisie w celu kontaktowania się z Nauczycielem.
 9. LingRoom zwraca uwagę, że w przypadku nieudzielenia zgody, o której mowa w § 9 Regulaminu, rozpoczęcie świadczenia Usług edukacyjnych może nastąpić po upływie 14 dni od zawarcia Umowy.
 10. Uczeń uzgadnia z Nauczycielem termin zajęć za pomocą kalendarza dostępnego w Serwisie.
 11. LingRoom przekaże na adres poczty elektronicznej, podany przez Ucznia podczas rejestracji, potwierdzenie zawarcia umowy o świadczeniu Usługi edukacyjnej. Przekazanie nastąpi w rozsądnym czasie po zawarciu umowy, najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 12. W przypadku Usługi edukacyjnej będącej kursem grupowym po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 6, Uczeń zostaje automatycznie dołączony do grupy związanej z daną Usługą edukacyjną. W ramach grupy Uczeń ma możliwość skorzystania z podglądu listy zapisanych Uczniów i wysyłania do nich wiadomości prywatnych w ramach Serwisu. Danymi widocznymi na liście zapisanych Uczniów są imię i pierwsza litera nazwiska Ucznia.
 13. Nauczyciel w ramach Usługi edukacyjnej może udostępnić w Serwisie materiały edukacyjne. W takim przypadku Uczeń uzyskuje do nich dostęp bezpośrednio po ich udostępnieniu przez Nauczyciela.
 14. W przypadku, gdy Uczeń odwoła zaplanowane zajęcia z Nauczycielem w okresie krótszym niż 6 godzin przed rozpoczęciem tych zajęć będzie zobowiązany do opłacenia takiej Usługi edukacyjnej.
 15. Uczeń i Nauczyciel potwierdzają w Serwisie zrealizowanie zajęć.
 16. Po zrealizowaniu Usługi edukacyjnej Uczeń może wystawić ocenę Usługi edukacyjnej w skali określonej w Serwisie.
 17. Uczeń może także wystawić komentarz dotyczący zrealizowanej Usługi edukacyjnej, który będzie widoczny publicznie na profilu Nauczyciela.

6 Korzystanie z Funkcji Speaking Partners

 1. Uczeń może skorzystać z funkcji Speaking partners, umożliwiającej umawianie się na spotkania z innymi Uczniami, którzy zadeklarowali chęć nauki tych samych języków przez aktywowanie Funkcji Speaking Partners oraz wprowadzenie odpowiednich, wskazanych w Serwisie, danych (w tym o języku, który Uczeń zamierza rozwijać, a także o poziomie zaawansowania Ucznia).
 2. Korzystanie z funkcji Speaking Partners jest bezpłatne.
 3. Uczeń wyszukuje partnera do nauki według określonych przez siebie kryteriów w wyszukiwarce dostępnej w Serwisie.
 4. Uczeń wysyła zaproszenie do wspólnej nauki, które może zostać zaakceptowane albo odrzucone przez Ucznia będącego odbiorcą zaproszenia.
 5. W przypadku akceptacji zaproszenia, o którym mowa w pkt. 4 pomiędzy Uczniami zostaje zawarta umowa, a Uczniowie uzgadniają szczegóły, w tym np. termin i miejsce zajęć za pomocą kalendarza dostępnego w Serwisie.
 6. W przypadku akceptacji zaproszenia, o którym mowa w pkt. 4, Uczniowie zostają automatycznie przyporządkowani do własnej grupy Speaking partners.

7 Płatności

 1. Za Usługi edukacyjne Uczeń dokonuje zapłaty na rzecz LingRoom za pośrednictwem platformy płatniczej PayU, umożliwiającej wykonanie transakcji przelewem bankowym lub kartą kredytową.
 2. Z uwagi na specyfikę metody płatności, o której mowa w ust. 1, dokonanie płatności możliwe jest wyłącznie niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 3. Uczeń wyraża zgodę na przekazywanie przez LingRoom faktur oraz rachunków drogą elektroniczną, poprzez udostępnienie dokumentów do pobrania w Koncie.

8 Odstąpienie od umowy

 1. Uczniowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z LingRoom, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby Uczeń mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować LingRoom, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład informacji przekazanej pocztą elektroniczną).
 3. Uczeń może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Uczeń wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy LingRoom zwraca Uczniowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym LingRoom został poinformowany o decyzji Ucznia o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrotu płatności LingRoom dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ucznia użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Uczeń zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Uczeń nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Jeżeli Uczeń zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci LingRoom kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Uczeń poinformował o odstąpieniu od umowy.
  1. Regulamin dla Uczniów
 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Uczniowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli LingRoom wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Ucznia, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez LingRoom utraci prawo odstąpienia od umowy. Zgoda Ucznia, o której mowa w niniejszym ustępie może zostać wyrażona np. przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w Serwisie lub drogą mailową.

10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest LingRoom.
 2. Podanie danych osobowych podczas rejestracji, a także podczas korzystania z Serwisu, jest całkowicie dobrowolne, ale równocześnie konieczne do skorzystania z usług świadczonych w związku z Serwisem. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez LingRoom w celu świadczenia usług w związku z Serwisem.
 3. Uczeń, którego dane dotyczą, ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 4. LingRoom zwraca uwagę, że część danych Ucznia (takich jak jego imię, pierwsza litera nazwiska, miasto, informacja o tym, jakich języków się uczy, poziom znajomości języków), będzie widoczna dla innych użytkowników Serwisu, a także ujawniania Nauczycielom prowadzącym w imieniu LingRoom Usługi dla danego Ucznia.

11 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu lub jakości świadczonych Usług edukacyjnych należy zgłaszać do LingRoom na adres email: office@lingroom.pl
 2. LingRoom ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Ucznia efektu może skorzystać on m.in. z:
  1. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 12 Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 2. Informacje prezentowane w Serwisie dotyczące Usług edukacyjnych nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi edukacyjnej dochodzi w momencie przyjęcia przez Ucznia wysłanej przez Nauczyciela w imieniu LingRoom oferty będącej odpowiedzią na zapytanie ofertowe Ucznia.
 4. Możliwe są przerwy w dostępie do Serwisu oraz w jego działaniu, zwłaszcza związane z modernizacją Serwisu lub naprawą ewentualnych nieprawidłowości. LingRoom dołoży starań, aby przerwy te były jak najkrótsze i jak najmniej uciążliwe dla użytkowników Serwisu.
 5. LingRoom poinformuje Uczniów o planowanych przerwach w dostępie do Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. LingRoom może zmienić Regulamin tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:
 1. dostosowaniem Serwisu do przepisów prawa, mających wpływ na usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu;
 2. poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;
 3. zmianą funkcjonalności usług;
 4. zwiększeniem konkurencyjności Serwisu.
  1. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres e-mail Ucznia przypisany do jego Konta.
  2. W przypadku, gdy Uczeń nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
  3. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Uczeń powinien wysłać informację o tym na adres email: office@lingroom.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
  4. Uczeń może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu, takich jak prowadzenie Konta, bez wskazywania przyczyny. Dla rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie złożone drogą elektroniczną, na adres e-mail: office@lingroom.pl.
  5. Uczeń może rozwiązać umowę o świadczenie dodatkowych usług płatnych, o których mowa w § 4 pkt. 4, lub umowę o świadczenie Usługi edukacyjnej, bez podawania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
  6. LingRoom może rozwiązać umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu lub o świadczenie Usług edukacyjnych, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, z następujących przyczyn:
 5. niemożności zrealizowania wybranej Usługi edukacyjnej z powodu rezygnacji Nauczyciela;
 6. powtarzających się ze strony Ucznia naruszeń Regulaminu, przepisów prawa lub zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami.
  1. Z momentem rozwiązania umowy następuje usunięcie Konta Ucznia z Serwisu.
  2. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 8 Regulaminu, każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Ucznia wynikającym z przepisów prawa.
  3. Szczegółowy opis i wskazanie funkcji dostępnych w Serwisie znajduje się w Serwisie.

 

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Uczeń może, ale nie musi skorzystać:

 

................................................                                                                                          ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres Ucznia

Lingroom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Al. Jerozolimskie 181B, Warszawa

office@lingroom.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług przez LingRoom, zawartej dnia …………….

 

–Podpis Ucznia (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Popular Dictionaries